Regulament oficial al campaniei

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

COCA-COLA
"
Fii #CASTIGAVARA si gusta aventuri WOW "

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara " Fii #CASTIGAVARA si gusta aventuri WOW " (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") , o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.coca-cola.ro, pe site-ul www.CastigaAventuriWow.ro si de asemenea este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Redactarea Regulamentului Oficial, autentificarea acestuia, mecanismul si baza de date aferenta derularii Campaniei, mecanicile de inscriere prin website (astfel cum este definit la at 6.1 de mai jos), precum si managementul castigatorilor si premiilor vor fi realizate, dezvoltate, hostate si operate de catre si prin intermediul S.C. Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr.41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, denumita in continuare “Agentia Digitala”.

1.6. Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului. Organizatorul ofera drept de acces la baza de date Agentiei Digitale pentru a duce la indeplinire obligatiile contractuale ale Agentiei Digitale in privinta derularii prezentei Campaniei.

1.7. Premiile zilnice vor fi acordate prin intermediul BUSINESS TRAVEL TURISM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Aleea Alexandru nr. 9A, sector 1, telefon: 021-231.56.19, fax: 021-231.56.22, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/22373/1992, Cod de Identificare Fiscală: RO32665, iar premiile saptamanale vor fi acordate prin intermediul S.C. AS Travel S.R.L., cu sediul social situat în Mun. București, sector 1, Calea Victoriei nr. 81, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9272/2000, cod unic de înregistrare RO 13435180, denumite in cele ce urmeaza, individual “Agentia de turism” si impreuna, “Agentii de turism”.

1.8. Organizatorul si Agentia Digitala vor fi denumiti in continuare in mod unitar “companiile implicate in desfasurarea Campaniei”.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 09 iulie 2018, ora 00:00 – 09 septembrie 2018 inclusiv, ora 23:59 (denumita in continuare “ Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe perioada acesteia.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, prin aceleasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt exclusiv bauturile carbogazoase comercializate sub denumirea de “Coca-Cola Original”, “Coca-Cola Lime” si “Coca-Cola Zero Zahar”, imbuteliate în urmatoarele ambalaje: 500ml PET Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero Zahar, Coca-Cola Lime, 750ml PET Coca-Cola Original, 1,25L PET Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero Zahar, Coca-Cola Lime, 2L PET Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero Zahar, Coca-Cola Lime – cu etichete si capac promotional.

4.2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale vor putea fi identificate prin urmatoarele elemente definitorii:

a) Etichetele promotionale care vor contine mesajul "Castiga aventuri WOW!" si regulamentul scurt al Campaniei;

b) Capacele promotionale de culoare galbena care vor avea tiparit pe partea superioara, in exterior mesajul “Descarca WOAH, introdu codul si poti castiga.” si in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere. Exemplu capac promotional:

4.3. “Coca-Cola Original”, “Coca-Cola Lime” si “Coca-Cola Zero” sunt marci inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company.

4.4. Orice produse comercializate sub marca Coca-Cola, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 4.2., nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 16 (saisprezece) ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) SC Coca-Cola Romania SRL;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) The Coca-Cola Company;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitale;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiilor de turism;

f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

h. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – g. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

i. persoanele a caror varsta este mai mica de 16 (saisprezece) ani impliniti pana la data inceperii prezentei Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a informa consumarorii in scopul prevenirii inscrierii in Campanie a persoanelor cu varsta mai mica decat varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

6.1. WEBSITE Campanie: www.castigaaventuriwow.ro ce poate fi accesat direct atata de pe desktop cat si de pe dispozitive mobile sau prin redirectare din website-ul www.woah.com sau din aplicatia mobila WOAH.

6.2. Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale.

6.3. Aplicatia mobila WOAH: aplicatie mobila de end-user folosita si pentru redirectionarea catre website-ul Campaniei in scopul inscrierii in prezenta Campanie si disponibila in mod gratuit in magazinele de aplicatii: AppStore si Magazin Play.

6.4. App Store: este un serviciu Apple care consta intr-un magazin online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare iOS.

6.5. Magazin Play: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.

6.6. Cod unic alfanumeric: codul unic de 8 (opt) caractere, format din litere si cifre care se afla tiparit in interiorul capacului Produselor Promotionale.

6.7. Participant: Un participant unic se identifica in mecanismul automatizat de inscriere in Campaniei prin numarul de telefon mobil.

6.8. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, sa identifice codul unic alfanumeric in interiorul capacului si, la alegere:

a) sa acceseze direct WEBSITE-ul Campaniei www.castigaaventuriwow.ro SAU

b) sa descarce Aplicatia mobila WOAH urmand procedurile electronice pentru logarea in cadrul acesteia identificand sectiunea unde este anuntata Campania, iar la accesarea acesteia vor fi directionati catre WEBSITE-ul Campaniei (www.castigaaventuriwow.ro) SAU;

c) sa acceseze site-ul www.woah.com identificand sectiunea unde este anuntata Campania, iar la accesarea acesteia vor fi directionati catre WEBSITE-ul Campaniei

sa il inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin WEBSITE-ul Campaniei, urmand procedurile electronice de inscriere puse la dispozitie, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Important! Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze IN ORIGINAL capacele ce contin codurile unice alfanumerice inscrise in Campanie si desemnate castigatoare conform prezentului Regulament Oficial.

Participarea in Campanie prin WEBSITE-ul Campaniei:

6.9. Pentru a participa prin intermediul WEBSITE-ului sunt necesare urmatoarele actiuni:

i. accesarea WEBSITE-ului definit la art. 6.1.;

ii. completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

a. campul obligatoriu corespunzator numelui;

b. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;

c. campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;

d. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 (zece) cifre la care poate fi contactat Participantul (de exemplu: 07xy.abcdef);

e. campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;

f. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;

g. campurile obligatorIi corespunzatoare datei de nastere a Participantului: zi, luna, an;

in functie de data de nastere introdusa in formular, se vor afisa in continuare urmatoarele campuri:

h.1.DACA PARTICIPANTUL E MINOR CU VARSTA INTRE 16-18 ani vor fi afisate urmatoarele:

h.1.-i optiunea (DA/NU) atestand faptul ca minorul a obtinut acordul parintelui/reprezentantului legal pentru a se inscrie in Campanie, pentru a accesa pagina de internet si pentru a-si dezvalui datele personale;

h . 1. - i i . optiunea sa (DA/NU) atestand faptul ca minorul, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal, a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h. 1.-iii facultativ, bifarea optiunii (DA/NU) minorului, cu acordul parintelui/reprezentantului sau legal pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

h . 2 . DACA PARTICIPANTUL E MAJOR vor fi afisate urmatoarele:

h.2.-i. optiunea sa (DA/NU) a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. De asemenea, prin aceasta bifa Participantul va declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre terte parti si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei, potrivit prevederilor prezentului Regulament Oficial;

h.2.-ii facultativ, bifarea optiunii sale (DA/NU) pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;

si la final, indiferent de varsta Participantului (minim 16 ani):

i. actionare buton “Creaza cont”.

6.10. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea de a crea cont si prin urmare la imposibilitatea efectuarii de inscrieri in Campanie. Completarea campurilor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie; Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu preda premiul respectiv Participantului.

6.11. Consumatorul va putea accesa ulterior contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil Participant si a parolei pe care a ales-o, in campurile aferente si apasand pe butonul “Login”.

6.12. Dupa accesarea contului, consumatorii se vor putea inscrie in Campanie, alegand inainte una din sectiunile: #PrinTara sau #PeAfara , ulterior introducand coduri unice alfanumerice din interiorul capacelor Produselor Promotionale in casuta dedicata introducerii codurilor unice alfanumerice si sa aleaga destinatia excursiei impreuna cu activitatea inclusa, urmand sa apase pe butonul “Inscrie-te” pentru fiecare cod unic alfanumeric introdus si pentru a afla daca este sau nu castigator al unui premiu instant oferit in cadrul Campaniei, conform art. 7.3.1.

6.13. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de date.

6.14. Organizatorul recomanda accesarea website-ului Campaniei utilizand cele mai noi variante de browser existente in momentul accesarii.

6.15. Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: site mobil, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri unice alfanumerice bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.

6.16. De exemplu, Campania se poate accesa prin Aplicatia mobila WOAH unde, dupa creearea si accesarea contului, consumatorul va trebui sa acceseze sectiunea denumita PROMOTIE, ulterior va fi directionat catre WEBSITEe-ul Campaniei - www.castigaaventuriwow.ro unde sunt necesare actiunile descrise in articolele 6.9 cu subpunctele acestuia – 6.14;

6.17. Pentru fiecare accesare a Aplicatiei mobile WOAH, Participantul va suporta costul accesului la internet sau date mobile, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de date.

6.18. Reguli generale de participare la Campanie:

6.18.1. Un cod unic alfanumeric din capac alocat unui Produs Promotional permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.

6.18.2. Fiecare cod unic alfanumeric de Coca-Cola Original sau Coca-Cola Lime inscris de un Participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.

6.18.3. Fiecare cod unic alfanumeric de Coca-Cola Zero Zahar inscris de un Participant ii garanteaza acestuia doua sanse la premiile zilnice sau saptamanale oferite in cadrul Campaniei.

6.18.4. Fiecare inscriere de cod unic alfanumeric este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere de cod unic alfanumeric Participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns automat prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:

a. Inscrierea contine un cod unic alfanumeric valid;

b. Inscrierea contine un cod unic alfanumeric valid si declarat castigator a unui premiu instant;

c. Inscrierea contine un cod unic alfanumeric utilizat deja in Campanie;

d. Inscrierea nu contine un cod unic alfanumeric valid;

e. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri unice alfanumerice invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul si Participantul poate fi blocat temporar;

f. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri unice alfanumerice invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul si Participantul a fost anuntat ca este blocat temporar;

g. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri unice alfanumerice invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul si Participantul poate fi blocat definitiv;

h. Inscrierea face parte dintr-o serie de introduceri de coduri unice alfanumerice invalide sau deja inscrise in Campanie de catre acelasi particpant sau un altul si Participantul este anuntat ca a fost blocat definitiv.

6.18.5. In cadrul prezentei Campanii, Participantii sunt identificati preliminar prin intermediul numarului de telefon mobil.

6.18.6. Numarul de inscrieri in Campaniei pentru un participant unic identificat prin acelasi numar de telefon mobil este limitat la 12 coduri unice alfanumerice pe zi calendaristica.

6.18.7. Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod unic alfanumeric invalid sau deja inscris in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul, are ca rezultat blocarea Participantului in Campanie pentru 24 de ore (blocare temporara), Participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul de timp specificat. Participantul poate debloca posibilitatea de a inscrie coduri unice alfanumerice in Campanie, inscriind un cod unic alfanumeric valid dupa expirarea termenului de 24 de ore.

6.18.8. O noua incercare de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod unic alfanumeric invalid sau deja inscris in Campanie de catre acelasi Participant sau un altul, dupa deblocare, are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a Participantului ( blocare definitiva), acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

6.18.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.18.10. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un Participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul unic alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic alfanumeric nu este valid etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

a. Organizatorul ii va solicita Participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului pe care figureaza codul unic alfanumeric. Participantul poate face dovada detinerii acestui cod unic alfanumeric, sau a mai multora, prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru Campania Fii #CASTIGAVARA si gusta aventuri WOW”.

b. In cazul in care codul unic alfanumeric revendicat in cadrul reclamatiei de catre Participantul (A), a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt Participant (B), Agentia Digitala il va contacta pe Participantul (B) inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon mentionat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii capacului pe care se afla tiparit codul unic alfanumeric inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul (B) poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric revendicat prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei Digitale, cu mentiunea "pentru Campania Fii #CASTIGAVARA si gusta aventuri WOW".

c. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. In acest sens Organizatorul poate solicita initial ambilor Participanti dovada detinerii elementelor identificatoare mentionate la punctele a.si b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresa ce le va fi comunicata telefonic.

d. In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat mai sus, renunta de bunavoie la inscriere sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada a elementelor identificatoare solicitate.

e. In cazul in care Participantul (B) motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat a dovezii detinerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore. Participantului care initiaza sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului initial de 48 de ore. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 48 de ore, durata Campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportional cu durata ramasa din Campanie, in asa fel incat ambii pPrticipati (A si (B) sa aibe termene egale.

6.18.11. Organizatorul direct sau prin Agentia Digitala, nu poate fi tinut responsabil pentru situatiile in care din cauza timpului limitat pana la incheierea Campaniei, procedurile de verificare in cazul sesizarilor de coduri unice alfanumerice sau orice alte situatii care necesita verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfarsit iar Participantii implicati in verificari nu pot inscrisi, sau validati si dupa caz nu pot intra in baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.

6.18.12. Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda coduri unice alfanumerice extra in cazul in care unul sau mai multi consumatori sesizeaza existenta unor coduri unice alfanumerice ilizibile inscriptionate pe ambalajele Produselor Promotionale si Participantul face dovada existentei acestei situatii in termen de 48 de ore (din zile lucratoare) de la data sesizarii sale prin trimiterea prin email, la o adresa de email comunicata de catre Organizator sau de catre Agentia Digitala exclusiv telefonic, a unei fotografii/scan cu capacul evidentiind ilizibiltatea codului unic alfanumeric/codurilor unice alfanumerice. Codurile unice alfanumerice extra vor fi comunicate Participantilor solicitanti dupa verificarea fotografiilor/fisierelor de tip scan trimise prin email, in termen de maxim 48 de ore (din zile lucratoare) de la primirea emailului, prin email sau in cadrul unei convorbiri telefonice, in urma respectarii procedurii de verificare a codului unic alfanumeric din capac.

6.18.13. IN SCOPUL VALIDARII SI INTRARII IN POSESIE A PREMIILOR, PARTICIPANTII TREBUIE SA PASTREZE OBLIGATORIU CAPACELE PRODUSELOR PROMOTIONALE CE CONTIN CODURILE UNICE ALFANUMERICE CE AU FOST INSCRISE SI PE BAZA CARORA AU FOST DESEMNATI CASTIGATORI, astfel incat, in cazul revendicarii unuia sau mai multor premii, sa poata prezenta in original acest element identificator.

6.18.14. In scopul realizarii verificarilor determinate de situatiile descrise la Art.6.17.10, Participantii trebuie sa pastreze capacele Produselor Promotionale continand codurile unice alfanumerice inscrise corect in Campanie pe toata durata Campaniei. In situatia in care Organizatorul solicita unui Participant sa faca dovada detinerii capacului ce contine un anumit cod unic alfanumeric inscris in termen de 48 de ore, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligatia sa raspunda solicitarii in termenul acordat, sub sanctiunea anularii inscrierii aferente codului unic alfanumeric respectiv.

6.18.15. In situatiile in care WEBSITE-ul Campaniei nu functioneaza, Organizatorul va face toate eforturile posibile pentru a restabili functionalitatea acestuia cat mai urgent.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1. Premiile si valoarea acestora:

7.1.1. Premii instant: constand intr-un numar total de 504 de camere foto FUJIFILM Instax mini 90 , in 2 culori: negru sau maro, care developeaza poze de 46x62mm in mai putin de 90 de secunde; Valoarea comerciala a fiecarui premiu in parte, din aceasta categorie, este de 758,00 lei, TVA inclus, iar valoarea comerciala totala a premiilor din aceasta categorie este de 382.032,00 lei, TVA inclus.

7.1.2. Premii zilnice: constand intr-un numar total de 63 de excursii in Romania pentru 2 (doua) persoane (castigator + insotitor), cu destinatia aleasa de participant la momentul inscrierii dintre cele detaliate in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial; Valoarea fiecarui premiu in parte, din aceasta categorie, este de 6.526,70 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a premiilor din aceasta categorie este de 411.182,10 lei, TVA inclus.

7.1.3. Premii saptamanale: constand intr-un numar total de 9 excursii internationale pentru 2 (doua) persoane (castigator + insotitor), cu destinatia aleasa de participant la momentul inscrierii dintre cele detaliate in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial. Valoarea fiecarui premiu in parte, din aceasta categorie, este de 24.791,00 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a premiilor din aceasta categorie este de 223.119,00 lei, TVA inclus.

Atentie : Premiile saptamanale nu includ taxa pentru obtinerea vizei necesare permiterii acesului in tara de destinatie, acoperirea costurilor necesare achizitionarii medicamentelor specifice statului de destinatiei sau orice alte taxe si/sau costuri impuse de catre autoritatile tarii/ orasului de destinatie.

Valoarea totala a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 1.016.333,10 lei, TVA inclus.

7.2. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

7.2.1. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga/valideaza toate premiile, atunci acestea raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune sa le realoce prin trageri la sorti la finalul Campaniei sau sa le pastreze la dispozitia sa.

7.2.2. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

7.2.3. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se se acorda contravalorea acestora in bani.

7.2.4. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim 3 premii si anume: 2(doua)premii instant, 1(un)premiul zilnic SAU 1(un)premiu saptamanal.

7.2.5. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze capacele promotionale ce contin codurile unice alfanumerice inscrise in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.

7.2.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridica pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7.2.7. Premiile castigate nu sunt transmisibile.

7.2.8. Niciunul dintre premiilesaptamanale nu contine contravaloarea taxelor pentru eventuale vize necesare excursiei alese si castigate, medicamentelor sau tratamentelor specifice statului de destinatiei alese si castigate sau orice alte taxe si/sau costuri impuse de catre autoritatile municipalitatii / statului destinatiei alese si castigate.

7.2.9. In situatia in care castigatorul si/sau insotitorul doresc beneficii suplimentare premiului zilnic sau saptamanal pe care l-au castigat, ei vor discuta aceste detalii cu Agentia de turism prin intermediul careia se acorda premiul si vor suporta aceste costuri suplimentare.

7.2.10. In situatia in care castigatorul nu poate obtine viza, atat castigatorul cat si insotitorul sau nu vor putea beneficia de premiu si premiul se anuleaza fara nicio alta despagubire din partea Organizatorului.

7.2.11. In situatia in care insotitorul castigatorului nu poate obtine viza, castigatorul va putea beneficia de premiu impreuna cu alt insotitor eligibil pentru obtinerea vizei necesare.

7.2.12. Atat castigatorul, cat si insotitorul castigatorului unui premiu zilnic sau saptamanal in cadrul prezentei Campanii trebuie sa aiba varsta corespunzatoare tipurilor de activitati incluse in premiul respectiv. In situatia in care atat castigatorul, cat si insotitorul nu respecta recomandarile legate de varsta si/sau capabilitati, acestia pot beneficia partial de premiu, cazare, mese, , insa nu vorputea beneficia si de activitatile respective.

7.3.Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru :

7.3.1. Premiile instant:

a. vor fi acordate pe baza de momente norocoase, astfel încat se vor acorda cate 8 (opt) premii pe zi, pentru fiecare zi calendaristică din perioada 09 Iulie 2018 – 09 Septembrie 2018, pe tot parcursul unei zile calendaristice.

b. Pentru fiecare zi calendaristică din perioada 09 Iulie 2018 – 09 Septembrie 2018 , se vor desemna câte 8 (opt) momente orare (definite sub forma: dată, oră, minut, secundă) impreuna cu un număr de ordine asociat fiecărui moment orar (un număr întreg între 1 și 30) denumite în continuare unitar “momente norocoase premii instant ”; pentru fiecare zi calendaristica de pe Perioada Campanie se vor extrage 8 ( opt) momente norocoase premiu orar.

c. Momentele norocoase vor fi desemnate inainte de data inceperii Campaniei, in prezenta unui notar public prin tragere la sorti aleatoare utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata.

d. Premiul se va acorda primei participari valide, conform celor specificate in prezentul Regulament Oficial, participare inregistrata in Campanie dupa momentul norocos, indiferent de situatia in care pana la primirea acestei participari au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare respectand atat data, ora, minutul, secunda, cat si numarul de ordine, conform art. 7.3.1., punctul b), pana la ultima zi de inscriere in Campanie. De asemenea, urmatoarele 3 inscrieri valide (inscrierile valide 2-4 dupa momentul norocos) vor fi considerate rezerve.

e. Daca intre doua momente norocoase nu s-a inregistrat nici o inscriere valida in Campanie, si exista participari valide dupa cel de-al doilea moment, desemnarea castigatorului aferent primului moment se va face dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru cel de-al doilea moment.

f. Daca doua momente norocoase coincid, spre exemplu:

· daca un moment norocos (M1) este ora 14:00:00 /numar de ordine 29 (respectiv cea de-a 29-a inscriere valida inscrisa in Campanie dupa ora 14:00:00)

· si urmatorul moment norocos (M2) este 16:06:45 / numar de ordine 6 (respectiv cea de-a 6-a inscriere valid inscrisa in Campanie dupa ora 16:06:45),

· iar intre cele 2 momente au fost inregistrate doar 23 de inscrieri valide, atunci

· a 6(sase)a inscriere valid inregistrata dupa 16:06:45 (care reprezinta si a 29-a inscriere introdusa dupa ora 14:00:00) va fi desemnaat castigatoare pentru premiul alocat momentului M2 de la ora 16:06:45/6 si urmatoarele 3 inscrieri valide vor fi considerate rezerve.

7.3.2. Premile zilnice:

a. Un "interval de extragere zilnic" este reprezentat de fiecare zi calendaristica, respectiv intervalul orar 00:00:00 si 23:59:59, de luni pana duminica, pe intreaga durata a Campaniei, Campania avand in total 63 (saizeci si trei) de intervale de extragere zilnice, cate 7 (sapte) intervale de extragere zilnice pentru fiecare din cele 9 saptamani din Perioada Campaniei.

b. Extragerile codurilor unice alfanumerice castigatoare pentru premiile zilnice se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, cu o frecventa saptamanala in prezenta unui notar public.

c. Pentru fiecare interval de extragere zilnic din cadrul acestei Campanii se va extrage un potential castigator si 3 (trei) rezerve, conform punctului d. de mai jos.

d. Premiile zilnice se vor extrage din totalitatea codurilor unice alfanumerice inscrise de Participantii ce au ales, in procesul de inscriere, o destinatie locala din Romania.

e. Participarile corecte dintr-un anumit interval de extragere pentru premiul zilnic participa doar la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere si acelui tip de premiu, acestea nemaifiind introduse in nici o alta ulterioara baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu sau a altor tipuri de premii.

7.3.3. Premile saptamanale:

f. Un "interval de extragere saptamanal" este reprezentat de fiecare saptamana calendaristica, respectiv intervalul de luni pana duminica, din Perioada Campaniei, Campania avand in total 9 (noua) astfel de intervale de extragere saptamanale.

g. Extragerile codurilor unice alfanumerice castigatoare pentru premiile saptamanale se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, cu o frecventa saptamanala in prezenta unui notar public.

h. Pentru fiecare interval de extragere saptamanal din cadrul acestei Campanii se va extrage un potential castigator si 3 (trei) rezerve, conform punctului i. de mai jos.

i. Premiile saptamanale se vor extrage din totalitatea codurilor unice alfanumerice inscrise de Participantii ce au ales, in procesul de inscriere, o destinatie internationala.

j. Participarile corecte dintr-un anumit interval de extragere pentru premiul saptamanal participa doar la tragerea la sorti aferenta acelui interval de extragere si acelui tip de premiu, acestea nemaifiind introduse in nici o alta ulterioara baza de date pentru urmatoarele extrageri ale aceluiasi tip de premiu sau a altor tipuri de premii.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Pana la validarea finala un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare online, prevalidare electronica si validare finala.

Revendicarea online:

8.1. Dupa fiecare extragere a premiilor, se va trimite un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat codul unic alfanumeric castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.

8.2. In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, Participantii vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Pentru fiecare premiu castigat, un potential castigator va primi prin SMS cate un link diferit.

8.3. Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa urmeze procedura electronica pusa la dispozitie.

8.4. Categoriile de date necesare revedicarii premiului, pe langa cele de la creare cont, sunt:

A. data nasterii – pentru determinarea varstei in scopul prezentului Regulament si, in cazul minorilor, de a solicita contact cu tutorele legal (daca e cazul)

B. adresa de livrare a premiului instant;

C. codul numeric personal preluat din actul de identitate si copii ale actelor de identitate pentru procedurile fiscale;

D. copii ale pasapoartelor in eventuala necesitate a acestora pentru premiile saptamanale

8.5. In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului prin intermediul infoline-ului definit la art. 6.2. pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial codul unic alfanumeric declarat castigator. Orice cerere venita din partea Participantilor declarati castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

8.6. Organizatorul va solicita Participantilor capacul ce contine inscris codul unic alfanumeric extras castigator in original, in vederea predarii castigului. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

Prevalidarea electronica:

8.7. Prin linkul de revendicare descris mai sus, in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului/ Agentiei Digitale prin incarcarea in interfata, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig ce contine link-ul de revendicare, urmatoarele:

A. o fotografie cat mai lizibila a capacului ce contine codul unic alfanumeric declarat castigator, fara a deteriora capacul;

B. scan sau fotografie integrala a cartii de identitate a potentialului castigator;

C. Declaratia de castigator, formular tip, furnizata de Organizator, completata integral cu datele solicitate si semnata;

D. doar in cazul premiilor saptamanale: o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca detine un pasaport personal valabil cel putin inca 6 luni de la data plecarii, atat pentru castigator cat si pentru insotitor; sau, in cazul cetatenilor straini, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca detin un pasaport personal valabil cel putin inca 6 luni de la data plecarii, atat pentru castigator cat si pentru insotitor si ca detine\ un drept de calatorie si sedere catre / in statele incluse in Anexa 1 la prezentul Regulament;

8.8. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei de verificare.

8.9. In cazul in care potentialul castigator sustine ca nu poate incarca documentele solicitate, in interfata disponibila dupa accesarea link-ului de revendicare primit prin SMS, are posibilitatea de a trimite catre Agentia Digitala/ Organizatorului prin e-mail sau fax, in acelasi termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare castig, documentele de la art 8.7.

8.10. In cazul in care potentialul castigator sau insotitorul declarat al acestuia nu detin pasaport, perioada de validare este cuprinzatoare pentru acestia sa aiba timp de a indeplini formalitatile necesare obtinerii unui pasaport. In cazul in care la data plecarii castigatorul si/sau insotitorul declarat nu a indeplinit toate formalitatile/obtinut toate documentele necesare calatoriei, premiul va fi anulat total, ramanand la dispozitia Organizatorului.

8.11. In cazul in care potentialul castigator al unui premiu saptamanal este minor acesta poate fi insotit de o alta persoana majora imputernicita expres in acest sens de catre parintii/tutorii minorului, sub conditia ca insotitorul sa prezinte toate documentele oficiale necesare dovedirii acestui lucru si sa indeplineasca toate conditiile necesare deplasarii in strainatate sau in Romania, conform prezentului Regulament Oficial si conform legislatiei in vigoare. In cazul in care insotitorul minorului nu depune in timp util toate diligentele pentru indeplinirea formalitatilor necesare calatoriei, premiul va fi anulat total, ramanand la dispozitia Organizatorului.

8.12. In cazul in care potentialul castigator este major acesta poate declara ca insotitor o alta persoana majora sau, dupa caz, o alta persoana minora, sub conditia ca potentialul castigator sa detina o imputernicire de la parintii/tutorii minorului pentru insotirea minorului si sa prezinte toate documentele oficiale necesare deplasarii minorului in strainatate. In cazul in care la data plecarii nu sunt indeplinite toate formalitatile/obtinute toate actele necesare calatoriei insotitorului minor, premiul va fi anulat, ramanand la dispozitia Organizatorului.

8.13. In conditiile legii si ale prezentului Regulament, castigatorul si/sau insotitorul sunt direct raspunzatori pentru actele pe care le intreprind pe toata perioada calatoriei si a excursiei. In acest sens Agentia Digitala si Organizatorul nu pot fi facute responsabile in niciun fel pentru aceste acte intreprinse de catre castigator si/sau insotitor pe perioada excursiei.

Validarea finala:

8.14. Premiile instant: Expedierea premiului se va face prin curier prin grija directa a Agentiei Digitale si pe seama Organizatorului in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la prevalidare.

8.15. In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face prima dovada a detinerii capacului ce contine codul unic alfanumeric extras castigator, acesta va fi contactat de un curier in calitate de reprezentant al Agentie Digitale (reprezentant al Organizatorului), caruia va trebui sa ii predea, capacul ce contine codul unic alfanumeric castigator in original pentru verificarea informatiilor, respectiv a codului unic alfanumeric castigator; daca datele sunt conforme, capacul contine codul unic alfanumeric castigator in original si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului in baza unui Proces Verbal de predare – primire semnat de ambele parti.

8.16. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Agentiei Digitale constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau capacul prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, in calitate de reprezentant al Agentiei Digitale, capacul ce contine codul unic alfanumeric desemnat castigator solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.17. Premiile zilnice si saptamanale:

A. In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face prima dovada a detinerii capacului ce contine codul unic alfanumeric extras castigator, in maxim 5 zile lucratoare acesta va fi contactat de un curier in calitate de reprezentant al Agentie Digitale, caruia va trebui sa ii predea capacul in original ce contine codul castigator, in baza unui Proces Verbal de predare – primire semnat de ambele parti.

B. Dupa momentul in care reprezentantul Organizatorului intra in posesia capacului (in original) ce contine codul unic alfanumeric castigator si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.

C. Dupa validarea finala a premiului, castigatorul va primi un SMS, din partea Agentiei Digitale cu informatii privind datele de contact ale Agentiei de turism.

D. Datele personale ale castigatorului, respectiv nume, prenume si localitate, vor fi furnizate catre Agentia de turism ce se ocupa de punerea in posesia premiului castigat.

E. Fiecare castigator are un termen de 10 zile calendaristice de la data validarii finale pentru a isi stabili perioada in care se va desfasura excursia prin intermediul si impreuna cu Agentia de turism. Fiecare castigator trebuie sa contacteze personal Agentia de turism in termenul mentionat mai sus, urmand ca Agentia de turism sa ofere consiliere si sa proceseze rezervarile, conform conditiilor prezentului Regulament. Agentia de turism poate fi contactata telefonic sau prin email, in functie de destinatia aleasa, locala sau internationala, dupa cum urmeaza:

a. Pentru destinatii locale(in Romania): Agentia BUSINESS TRAVEL TURISM S.R.L, numar de telefon 021.2315619, adresa de email alexandru.popescu@businesstravel.ro / diana.nedianu@businesstravel.ro;

b. Pentru destinatiile internationale: Agentia S.C. AS Travel S.R.L., numar de telefon 021.3002300, adresa de email concurscch@bcdtravel.ro ;

F. Dupa contactarea Agentiei de turism, castigatorul va trebui sa trimita o notificare scrisa catre Agentia de turism prin intermediul emailului prin care sa comunice perioada in care doreste sa efectueze excursia castigata.

G. Datele de calatorie/perioada sejurului pot fi alese de catre castigatori incepand cu 30 de zile calendaristice de la momentul notificarii catre Agentia de turism, dar nu mai tarziu de 28 februarie 2019 pentru excursiile internationale, si tot 28 februarie 2019 pentru Excursiile locale (in Romania), exceptand perioadele mentionate in Anexa 1 a prezentului Regulament Oficial (Respectiv, prima data de calatorie ce poate fi aleasa de un castigator, poate fi peste 30 de zile de la contactul cu Agentia de turism. Datele alese de castigatori pot avea o marja de +/- 4 zile la perioada de calatorie pe care o solicita la primul contact cu agentia de turism, in functie de disponibilitatea Agentiei de turism.

H. Castigatorul si insotitorul trebuie sa indeplineasca conditiile de calatorie si regimul de acces / sedere in statul / orasul de destinatie specifice fecarei destinatii/ tari.

I. Agentiile de turism nu raspund si nu pot fi facutae raspunzatoare in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi castigatorul si/sau insotitorul pe teritoriul propriu sau de a-i / le permite sa paraseasca teritoriul propriu.

J. Castigatorul poate alege optiuni de calatorie ce pot depasi valoarea premiului oferit prin prezentul Regulament Oficial. Intrucat valoarea premiului este determinata, o eventuala diferenta dintre valoarea totala a premiului castigat si valoarea calatoriei aleasa de castigator, in cazul in care aceasta este mai mare, va fi achitata exclusiv de catre castigator Agentiei de turism, pe baza de factura emisa de Agentia de turism. Plata contravalorii unei asemenea facturi se va efectua pe loc.

8.18. Alte dispozitii:

8.18.1. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si Participanti sau Organizator si Participanti, sau Agentia de turism si castigatori vor fi inregistrate/salvate.

8.18.2. In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului si/sau Agentiei de turism (dupa caz) un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului sau Agentiei de turism nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

8.18.3. In situatia in care, unul sau mai multi castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu se pot prezenta pentru a intra in posesia premiilor la termenele precizate in prezentul regulament si actele aditionale ulterioare, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate.

8.18.4. In cazul in care un Participant nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta trebuie sa bifeze „nu” la solicitarea acordului care se gaseste in formularul de creare cont/inscriere in Campanie din Website.

8.18.5. In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

a. un potential castigator are completate in contul sau online, sau furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator sau Agentia de turism in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 16 (saisprezece) ani, varsta implinita la data inscrierii in Campanie.

8.18.6. Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica automat obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.18.7. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.18.8. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace promotionale care fac parte din alte Campanii, sau sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia Digitala, Agentiile de turism si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind capacele, etichetele precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

9.3. In situatia improbabila in care, datorita unor erori, acelasi cod unic alfanumeric se afla imprimat pe doua sau mai multe capace distincte, Organizatorul va proceda la colectarea capacelor in forma fizica de la Participanti, va anula valabilitatea acelui cod unic alfanumeric si va oferi in contrapartida Participantilor cu coduri unice alfanumerice multiplicate cate un cod unic alfanumeric unic de rezerva, aceste coduri unice alfanumerice avand puteri egale cu orice alte coduri unice alfanumerice tiparite in capacele Produselor Promotionale

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (capacele Produselor Promotionale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul codul unic alfanumeric/codurile unice alfanumerice respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin inscrierea in Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

10.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului , a Agentiei Digitale si a Agentiilor de turism cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

· Codurile unice alfanumerice care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau pe o alta pagina web decat WEBSITE-ul Campaniei;

· Formularele ce contin datele incomplete, inexacte, false sau incorecte inscrise;

· Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri unice alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;

· Pierderile/intarzierile inscrierilor sau intreruperile neanuntate ale WEBSITE-ului, generate de probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

· Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.

· Expedierea capacelor originale ale Produselor Promotionale, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);

· Situatiile in care numarul de telefon mobil cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, nu mai este valida etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie.

· Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod unic alfanumeric care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu cod alfanumeric valid si /sau cod de bare valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:

a) detine capacul in original continand codul unic alfanumeric care a stat la baza alocarii premiului; si

b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere la inscrierea in Campanie;

· Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

· Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila in cazul utilizarii serviciilor de date mobile;

· Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

· Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

10.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

10.6. Codurile unice alfanumerice tiparite pe partea exterioara a capacelor Produselor Promotionale, cat si codurile unice alfanumerice printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne (respectiv nu fac parte din prezenta Campanie), sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.

10.7. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului pentru inscrierea in Campanie si pentru utilizarea WEBSITE-ului Campaniei pentru consultarea contului cat si pentru revendicarea premiilor.

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

10.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.10. Prin inscrierea in Campanie, Participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca Participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale Participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.11. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiului;

c. sunt exonerati de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor.

d. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

10.12 Agentiile de turism si Organizatorul nu pot fi facuti responsabili sau raspunzatori si vor fi exonerati de orice raspundere pentru actiunile, erorile, omisiunile, pierderile, leziunile, decesele, pagubele materiale, accidentele, intarzieri, lipsa performantelor, sau orice alte nereguli care rezulta din neglijenta, incalcarea, falimentul, sau orice alte actiuni sau inactiuni ale companiilor aeriene sau unitatilor de cazare sau, in general, terti implicati in furnizarea serviciilor turistice incluse in premiile zilnice sau saptamanale, inclusiv, dar nelimitat la, fluctuatiile de pret, sau modificarile de program, sau echipamente, sau cazare pentru orice serviciu de turistic care are loc dupa data stabilirii cu Agentia de turism a perioadei de desfasurare a excursiei, sau erori in rezervari, tarife, sau alte informatii furnizate de catre orice companie aeriana, unitate de cazare sau terț in mod automat sau alt sistem de rezervare.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

12.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția Digitală a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.

12.3. Categoriile de persoane vizate - Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii fe persoane vizate:

a. Participanții;

b) Părinții / reprezentanții autorității tutelare a Participanților (în cazul în care Participantul are vârsta între 16-18 ani).

12.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal - Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, verificarea consimțământului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci când Organizatorul prelucreazaaceste date pe bază de consimțământ; sau prelucrarea datelor părinților / reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului );

c. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când Organizatorul este contactat telefonic la numerele Infoline dedicate, el poate înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);

d. activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație ( obligația legală a Organizatorului).

e. În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Dacă castigatorii isi retrag consimțământul pentru scop de marketing, Organizatorul nu le va mai putea transmite ofertele și invitațiile sale sau nu vor mai putea participa la loteriile promoționale, sondajele și chestionarele Organizatorului. De asemenea, în cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

12.5. Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti: Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza Participantii în mod direct, inclusiv prin intermediul WEBSITE-ului Campaniei. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

a. reprezentanții legali sau părinții Participanților minori;

b. partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori (cum ar fi Agențiilr de turism), fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția Digitală), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

c. furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

d. furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

e. furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web (cum ar fi Agenția Digitală);

f. furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;

g. autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

12.6. Transferul datelor cu caracter personal - Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

12.7. Durata de păstrare a datelor

a. Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

b. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

c. De asemenea, dacă vă înscrieți în baza noastră de marketing (e.g. vă abonați să primiți comunicări comerciale din partea noastră) vom păstra datele dvs. timp de 5 ani de la data ultimei interacțiuni cu dvs. (e.g. ultima dată când v-ați înscris într-o promoție organizată de noi), cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul mai devreme / vă opuneți prelucrării pentru scop de marketing.

12.8. Drepturile persoanelor vizate - Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

i. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

ii. si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

iii. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

iv. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

i. în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

ii. în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

iii. în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;

iv. în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g. Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență : Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepție parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

Email : DataProtectionOffice@cchellenic.com ]

h. De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin Website utilizând setările relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.

i. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

- erori in tiparirea codurilor unice alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

- eventuale situatii politice sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea in oricare dintre destinatii (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc.).

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. MINORII

16.1. Minorii (cu varsta intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui sau a reprezentatului legal.

16.2. Pentru acordarea premiilor zilnice si saptamanale sunt incidente regulile privind exercitarea capacității de exercițiu conform Codului Civil care condiționează validitatea actelor juridice. Prin urmare, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA PARINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL AL MINORULUI. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor Participanti care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 17. SESIZARI

17.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail contact@coca-cola.ro sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1. Prin inscrierea in Campanie, Participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

18.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin imputernicit Syscom Digital S.R.L.

ANEXA 1

Lista destinatiilor locale si internationale pentru premiile zilnice si saptamanale

Art. 1 – Pachetele de calatorie internationale – pentru premiul saptamanal

LOCATIE

Tara

Inclus in pachet

Perioade ce nu pot fi alese

Info Visa

CAPPADOCIA - Rasaritul din Balon, Apusul in safari si Innoptare in grote

(5 nopti)

Turcia

Transport avion
Transfer Aeroport -Hotel - Aeroport
Cazare 5 nopti la hotel 4*
Mic dejun
1 pranz
Ghid,vorbitor limba exgleza
Excursie 1 zi in Cappadoccia ( Ex: 1 ora zbor cu balonul la rasarit,Rose si Red Valley, castelel de piatra Cavusin si Ortahisar, Valea porumbeilor )
Participarea la o ceremonie Dervish
Safari la apus

15Dec 2018 - 15 Jan 2019

Se aplica stampila de intrarea in tara.Valabilitatea pasaportului electronic trebuie sa fie de minimum 180 zile de la data returului.

DUBAI – Experienta inedita cu cea mai lunga tiroliana din lume in cel mai cosmopolit oras

(6 nopti)

Emiratele Arabe Unite

Zbor direct, taxe aeroport
Transfer aeroport - hotel - aeroport
6 nopti cazare in hotel de 4* camera dubla
Mic dejun
Asigurari de calatorie
Experienta unica cu cu cea mai lunga tiroliana din lume

15Dec 2018 - 15 Jan 2019

Cetatenii romani nu au nevoie de viza pentru Emiratele Arabe Unite. Pasaportul electronic este obligatoriu.

Singapore si BALI

(7 nopti)

Singapore & Indonezia

Bilete avion dus intors, taxe aeroport, cazare 3 nopti Singapore si 4 nopti Bali, hotel 4 * cu mic dejun, transfer aeroport - hotel-aeroport, excursie - Inot cu delfinii

America de Nord - Coasta de Vest si Grand Canyon

(7 nopti)

SUA

Bilete avion dus-intors si cursa interna Los Angeles / La Vegas, taxe aeroport, Transfer aeroport -hotel – aeroport, 2 nopti cazare in Los Angeles si 5 nopti cazare in Las Vegas, hotel de 4* cu mic dejun, tur autocar Grand Canyon cu pranz inclus, tur oras Los Angeles

Cetatenii romani au nevoie de viza pentru Statele Unite ale Americii

Africa de Sud

(7 nopti)

Africa de Sud

Bilete avion dus-intors Otopeni-Johannesburg-Otopeni, taxe aeroport, cazare 7 nopti cu mic dejun in Johannesburg- hotel 4*, Tur de oras incluzand casa lui Nelson Mandela si observatorul Carlton Center.Hang gliding Magaliesburg,doar Duminica ,daca vremea permite ( Include :instructor cu experienta)

15 Dec 2018 - 15 Jan 2019 / 02 Mar 2019 - 10 Mar 2019

Cetatenii romani au nevoie de viza pentru Africa de Sud. Pentru activitatea de Hang gliding: Limita maxima de greutate admisa/persoana: 95kg

KENYA

(7 nopti)

Kenya

Zbor Otopeni - Mombasa si retur cu escala, taxe aeroport incluse, cazare 1 noapte Mombasa centru , hotel 4*, mic dejun, Safari 2 nopti , 3 zile Tsavo / Amboseli Parks , cazare 4 nopti hotel Mombasa plaja, mic dejun, transfer privat aeroport- hotel oras / hotel plaja – aeroport

15 Dec 2018 - 15 Jan 2019

Australia - Sydney

(7 nopti)

Australia

Bilete avion dus-intors, taxe aeroport, cazare 7 nopti cu mic dejun in Sydney, hotl 4*, transfer aeroport-hotel-aeroport, Excursie - Whale Watching, lectie de surfing Sydney,Australia (Ø Include : lectia de surf, folosirea unei placi de surf,costum pentru surfing,vesta,crema de protectie solara)

15 Dec 2018 - 15 Jan 2019

Cetatenii romani au nevoie de viza pentru AUSTRALIA

Maldives

(7 nopti)

Maldives

Bilete avion dus-intors, taxe aeroport,cazare 7 nopti cu mic dejun , hotel 4*, transfer aeroport-hotel-aeroport, pachet "try scuba diving"

15 Dec 2018-15 Jan 2019

Se aplica viza la intrarea in tara

Adt. 2 - Pachetele de calatorie nationale – pentru premiul zilnic

Experienta

Oras

Locatie

Conditii speciale

Disponibilitate

Rezervare inainte cu

Zbor cu balonul cu aer cald

Comana

Aerodromul Clinceni

2018 (incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Salt cu parasuta

Cluj Napoca

Aerodromul Luncani

01.05.2018 - 01.10.2018

(incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Zbor de agrement

Brasov/Bran

Aerodromul Piatra Craiului

tot timpul anului

(incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Salt cu parasuta

Clinceni

Aerodromul Clinceni

01.05.2018 - 01.10.2018

(incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Parc Aventura

Brasov

Complex Park Aventura

• Echipamentul individual de protecţie se inchiriaza numai pe baza unui act de identitate.
• Personalul autorizat isi rezerva dreptul de a va opri din orice activitate in cazul în care regulile prezentate la instructaj nu vor fi respectate. Echipamentul va fi predat imediat fara ca banii sa fie returnati

2018 (incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Zbor cu motodeltaplan

Clinceni

Aerodromul Clinceni

01.05.2018 - 01.10.2018

(incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Excursie + rapel

Predeal

Sinaia

2018 (incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Excursie + off road

Busteni

Busteni

2018 (incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Kitesurfing

Mamaia

Mamaia

01.06.2018 - 01.09.2018

(incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Zbor cu Parapanta

Brasov

Brasov

• La fata locului este necesara semnarea unei declaratii pe propria raspundere
• Participantii trebuie sa aiba o conditie fizica buna, sa nu aiba probleme grave cu inima, gleznele, picioarele, rau sau frica de inaltime
• Participantii trebuie sa aiba echipament personal format din: bocanci, geaca groasa si pantaloni de iarna (sau combinezon integral), ochelari de soare si optional, manusi de schi
• Echipamentul inclus in pret si oferit de catre pilot cuprinde: casca de protectie, manusi pentru zbor si seleta (scaun) pentru zbor

2018 (incepand cu minim 30 de zile din momentul contactarii agentiei de turism)

10 zile de data dorita

Organizator Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin imputernicit Syscom Digital S.R.L.

ACT ADITIONAL NR. 1 LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI COCA-COLA

"Fii #CASTIGAVARA si gusta aventuri WOW"

S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare ”Organizatorul ), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2300/2009, cod unic de inmatriculare RO 474152, in calitate de Organizator al Campaniei publicitare ” Fii #CASTIGAVARA si gusta aventuri WOW (”Campania”), in temeiul Art. 1.4. SECTIUNEA 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei, doreste sa modifice ANEXA 1, litera Art. 2 - Pachetele de calatorie nationale – pentru premiul zilnic , a Regulamentului Oficial al Campaniei autentificat sub nr. 1310 din data de 06 Iulie 2018 de Biroul Individual Notarial Lazar Monica-Stefania, dupa cum urmeaza:

ANEXA 1

Lista destinatiilor locale si internationale

Art. 2 - Pachetele de calatorie nationale – pentru premiul zilnic:

Nr crt

Experienta

Inclus in pachetul turistic:

Oras

Locatie

Greutate maxima admisa

Numar maxim de persoane

Conditii speciale

Disponibilitate

Varsta minima admisa

Rezervare inainte cu

1

Zbor cu balonul cu aer cald

2 nopti cazare cu demipensiune inclusa (3 mese pentru 2 persoane) – Casa Comana
Un singur zbor cu aeronava (cea mai mica) care poate transporta 2 persoane + pilot
Bilet tren pentru 2 persoane dus-intors
Transfer pentru 2 persoane Gara de Nord – Casa Comana - retur

Comana

Aerodromul Clinceni

90 kg

09 Iulie 2018 – 28 Februarie 2019, in functie de conditiile meteorologice

18 ani

10 zile de data dorita

2

Salt cu parasuta

Transport cu avion – 2 bilete dus-intors ( in functie de disponibilitate )
Transfer aeroport – hotel - aeroport
un singur salt cu parasuta in tandem + filmare
Cazare in hotel de 4*, camera dubla pentru 2 nopti
3 mese incluse pentru 2 persoane

Cluj Napoca

Aerodromul Luncani

90 kg

09.07.2018 - 01.10.2018

18 ani

10 zile de data dorita

3

Zbor de agrement

Pachetele includ cazare doua nopti hotel 4* ( camera dubla ), demipensiune, transport cu trenul pentru 2 persoane, transferuri locale si un singur zbor de agrement .

Brasov/Bran

Aerodromul Piatra Craiului

250 kg ( pilot + 3 persoane )

3 persoane + pilot

09 Iulie 2018 – 28 Februarie 2019, in functie de conditiile meteorologice

18 ani

10 zile de data dorita

4

Salt cu parasuta

Un singur zbor cu avionul si un salt in tandem, filmarea si fotografierea saltului.
Transport cu trenul pentru 2 persoane.Transfer privat auto gara – hotel si retur.Transfer privat auto Bucuresti – Clinceni si retur.Cazare doua nopti/ camera dubla la Hotel 4* sau similar& demipensiune

Clinceni

Aerodromul Clinceni

90 kg

09.07.2018 - 01.10.2018

18 ani

10 zile de data dorita

5

Parc Aventura

Transport cu trenul pentru 2 persoane
Transfer privat auto gara – hotel si retur
Transfer privat auto hotel – Parc Aventura si retur
Cazare doua nopti/ camera dubla la Hotel 4* sau similar si demipensiune.

3 ore de acces in Parc Aventura.

Brasov

Complex Park Aventura

110 kg

• Echipamentul individual de protecţie se inchiriaza numai pe baza unui act de identitate.
• Personalul autorizat isi rezerva dreptul de a va opri din orice activitate in cazul în care regulile prezentate la instructaj nu vor fi respectate. Echipamentul va fi predat imediat fara ca banii sa fie returnati

09 Iulie 2018 – 28 Februarie 2019, in functie de conditiile meteorologice

4 ani, valabil pentru insotitorul castigatorului, min 16 ani pentru castigtor

10 zile de data dorita

6

Zbor cu motodeltaplan

bilete tren pana la Bucuresti si retur ( in cazul in care este nevoie ) pentru 2 persoane - cazare 2 nopti si masa demipensiune hotel / pensiune, 3-4* pentru 2 persoane – un zbor cu motodeltaplanul 30 minute - transfer tur retur la Clinceni

Clinceni

Aerodromul Clinceni

100 kg ( pilot + 1 persoana )

1 persoana + pilot

09.07.2018 - 01.10.2018

18 ani

10 zile de data dorita

7

Excursie + rapel

Cazare si mic dejun hotel de 3* in Predeal
Transport cu trenul pana in Predeal pentru 2 persoane
Tariful include inchiriere echipament complet 2 persoane
Transfer de la hotel in Cheile Rasnoavei si inapoi.

Excursie si rapel la Cheile Rasnoavei.

Predeal

Sinaia

90 kg

14 persoane

09 Iulie 2018 – 28 Februarie 2019, in functie de conditiile meteorologice

18 ani

10 zile de data dorita

8

Excursie + off road

bilete tren pana la Busteni si retur pentru 2 persoane - cazare 2 nopti si masa demipensiune hotel / pensiune, 3-4*.
o excursie OFF-ROAD pe drum forestier C10(Busteni - Valea Glajariei - Cabana Diham - Poiana Izvoare - Dihamul Militar - Cab. Forban - Paraul Rece - Drum Forestier Panicel - Bran - Cheile Rasnoavei)

Busteni

Busteni

4 persoane

09 Iulie 2018 – 28 Februarie 2019, in functie de conditiile meteorologice

21 ani

10 zile de data dorita

9

Kitesurfing

Transport 2 persoane Bucuresti – Constanta – Bucuresti
- Transfer 2 persoane Gara Constanta – Hotel Mamaia – Gara Constanta
- Transfer 2 persoane Hotel Mamaia – locatie kitesurfing – Hotel Mamaia - cazare si masa demipensiune hotel / pensiune, 4*, cu demipensiune.

- 3 ore de kitesurfing

Mamaia

Mamaia

90 kg

09.07.2018- 01.09.2018

18 ani

10 zile de data dorita

10

Zbor cu Parapanta

Transport cu trenul pentru 2 persoane
Transfer privat auto gara – hotel si retur
Transfer privat auto hotel – loc zbor si retur
Cazare doua nopti/ camera dubla la Hotel 4* sau similar si demipensiune

Un zbor cu parapanta

Echipamentul necesar pentru activitatea este oferit de catre pilot cuprinde: casca de protectie, manusi pentru zbor si seleta (scaun) pentru zbor

Brasov

Brasov

90 kg

14 persoane

La fata locului este necesara semnarea unei declaratii pe propria raspundere
Participantii trebuie sa aiba o conditie fizica buna, sa nu aiba probleme grave cu inima, gleznele, picioarele, rau sau frica de inaltime Participantii trebuie sa aiba echipament personal format din: bocanci, geaca groasa si pantaloni de iarna (sau combinezon integral), ochelari de soare si optional, manusi de schi

09 Iulie 2018 – 28 Februarie 2019

18 ani

10 zile de data dorita

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei pe care il modifica si completeaza in mod corespunzator in ceea ce priveste obiectul acestui Act aditional, restul prevederilor din Regulamentul Oficial neafectate de prevederile prezentului, raman nemodificate.

Prezentul Act Aditional se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei.

Prezentul Act aditional a fost redactat de catre Syscom Digital, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat intr-un singur exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 4(patru) duplicate care au aceeasi forta probanta ca si originalul, din care 1 exemplar s-a depus in arhiva biroului notarial si 3(trei)exemplare s-a eliberat partii si va fi facut public prin aceleasi modalitati prin care s-a publicat Regulamentul Oficial al Campaniei.

Organizator,

S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. prin reprezentant,

S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L.